+421 37 6522 523
+421 915 774 213
+421 903 722 734
Pondelok - Piatok:
09:00 - 12:00
a 13:00 - 15:00
Bombovo
Novozámocka 230
949 01 Nitra

Príspevok na školu v prírode aj v roku 2017

Potreba zmeny správania sa k prírode a vytváranie si lepších vzťahov k nej sú v súčasnosti naliehavou výzvou pre dospelých. Často sa pritom hovorí, urobte to pre svoje deti, pre budúce generácie. Nestačí však, aby ste zmenili svoj postoj vy, je potrebné učiť rešpektu k prírode i samotné deti. A treba ich viesť tak doma, ako i v školách.

 

Škola v prírode je jednou z ciest, ako deti učiť zodpovednému sa správaniu k životnému prostrediu. Tu si hravou formou osvojujú základné princípy a vytvárajú pozitívny vzťah k tomu, čo nás tak prirodzene obklopuje a bez čoho by sme nemohli existovať. A práve to je jedným z dôvodov, prečo štát začal poskytovať v roku 2016 na tento druh vzdelávania príspevok.

 

 

Príspevok na budovanie vzťahov s prírodou

Ministerstvo školstva SR bude dávať príspevok  na školu v prírode  aj v roku 2017, a to v súlade s  § 7 ods. 19 zákona 597/2003 Z. z.  o financovaní  základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

 

Podporuje tak aj odporúčania z pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, kde sa uvádza, že školy by mali „rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov.“ Táto výchova by mala byť zameraná „najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.“

 

 

Kto môže príspevok na školu v prírode získať

Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2017 príspevok 100 €, resp. 150 € (najmenej rozvinuté okresy) na žiaka  pre nahlásený  počet žiakov v Eduzbere a rozpis zverejní na svojej webovej stránke. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy (ZŠ) a špeciálnej základnej školy (ŠZŠ). Škola môže použiť príspevok na pokrytie nákladov na školu v prírode (ŠvP)  pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov. Finančné prostriedky možno použiť na výdavky, na ktoré je možné podľa osobitných predpisov (§ 138 ods. 3 a 4 školského zákona a § 7 ods. 8 vyhlášky o základných školách ) použiť príspevok zákonného zástupcu žiaka na ŠvP.

 

 

Čo s nevyužitými financiami

Pokiaľ sa školy v prírode zúčastní počas roka 2017 menší počet žiakov, ako bolo nahlásené v Eduzbere, škola je povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na ŠvP  neumožnili použiť celý príspevok v sume 100 Eur (resp. 150 Eur) na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať najneskôr do 10 dní po skončení poslednej školy v prírode v roku 2017.

 

Skutočné náklady na 1 žiaka sa vypočítajú tak, že vydelíte všetky oprávnené náklady na školu v prírode počtom žiakov, ktorí sa jej zúčastnili. Ak suma na 1 žiaka vyjde napr. 130 €, potom zvyšnú sumu (150€ – 130€ = 20 € krát počet žiakov) vrátite. Ak suma na 1 žiaka vyjde 180 €, potom chýbajúcu sumu (180€ – 150€ = 30 € krát počet žiakov ) uhradíte z iných zdrojov (napr. vyberiete príslušnú sumu od rodičov).

 

 

Na koľkých žiakov možno získať príspevok

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia školy v prírode a na ktorých si škola uplatňuje nárok na príspevok nahlási škola ministerstvu prostredníctvom Eduzberu (zber údajov o počte žiakov pre normatívne financovanie). V Eduzbere škola zadá počet žiakov na prvom stupni (v dennej forme štúdia). Na základe toho sa vypočíta, na aký maximálny počet žiakov si škola môže uplatniť požiadavku na príspevok na školu v prírode (100€/osoba).

 

Počet nahlásených žiakov nesmie presiahnuť hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v jednom ročníku na prvom stupni v dennej forme štúdia danej základnej školy v príslušnom školskom roku. Toto obmedzenie platí len pre základné školy, ktoré majú žiakov vo všetkých 4 ročníkoch prvého stupňa.

 

Hodnoty 35 alebo 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v ročníku slúžia iba na kontrolu výpočtu maximálneho počtu žiakov. Škola však v Eduzbere uvedie iba žiakov, ktorí majú záujem zúčastniť sa školy v prírode (teda očakávaný počet žiakov). To znamená, ak má záujem o školu v prírode menší počet žiakov ako 35, resp. 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v ročníku, uvedie sa tento menší počet žiakov (očakávaný počet žiakov), ktorí sa plánujú zúčastniť školy v prírode. V opačnom prípade škola bude musieť vrátiť finančné prostriedky za žiakov, ktorých nahlási, že sa zúčastnia a v skutočnosti do školy v prírode nepôjdu.

 

Ak má teda ZŠ na prvom stupni napríklad 164 žiakov v štyroch ročníkoch, potom si môže v Eduzbere uplatniť požiadavku na príspevok na ŠvP (100 €/žiak) pre maximálne 50 žiakov. (Výpočet: 164 / 4 ročníky na prvom stupni = 41 krát 1,2 = 49,2, zaokrúhlene 50).

 

Ak určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov neumožní škole zabezpečiť príspevok na všetkých žiakov jedného ročníka vysielaných do školy v prírode, môže škola požiadať ministerstvo o zvýšenie príspevku. Žiadosť dáva formou písomnej žiadosti prostredníctvom svojho zriaďovateľa a príslušného OŠ OÚ v sídle kraja. V žiadosti škola uvedie dôvod, prečo je potrebné zvýšenie príspevku na väčší ako ohraničený maximálny počet žiakov.

 

 

Príspevok na zdravie detí

Škola v prírode však nie je len o tom, ako deti naučiť ochraňovať a vážiť si prírodu. Nemenej dôležitú úlohu hrá v rozvíjaní vzťahu detí k nej, tak aby mali deti potrebu prírodu navštevovať. Mnohé štúdie už preukázali veľký význam prírody v súvislosti so zdravím človeka. Preto by sme u detí už od malička mali rozvíjať vzťah k pohybu na čerstvom vzduchu, k aktivitám a hrám medzi zeleňou.

 

Kedysi bolo samozrejmosťou, že deti trávili veľa času vonku, dnes prírodu nahradili počítače a iné technologické vymoženosti, čo absolútne nekorešponduje so zdravým životným štýlom. Pred dospelými tak stojí neľahká úlohaurobiť znova pre deti  (i pre seba) prírodu atraktívnym miestom, ktoré  bude opäť vyhľadávaným zdrojom zábavy, zdravia a v neposlednom rade rešpektovaným zdrojom života.

 

Ak bol tento článok pre Vás užitočný, nezabudnite lajknúť náš Facebook